MR

Algemeen

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de Medezeggenschapsraad (MR). Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad.

Wat is de samenstelling van de MR?

De MR bestaat doorgaans uit de geledingen ouders en personeelsleden (de helft). Een MR-lid neemt in principe deel aan de MR voor een periode van drie jaar.

De MR bestaat uit 3 ouders: Handan Özbek (voorzitter), Debbie van Iersel en Kerim Karacelik en 3 leerkrachten: Samantha Koppens, Lucie van Sprundel en Kim Zembowicz.

Wat doet de MR?

De MR van basisschool Baardwijk is een inspraak- en overlegorgaan waar in alle openheid wordt gesproken over organisatorische en onderwijskundige zaken die van belang zijn voor de school. De medezeggenschapsraad vormt daarbij de vaste gesprekspartner van de directie van de school in zaken waar het gaat over: Ouderparticipatie, Financiële situatie, Personeelsbeleid, Zorg voor de leerlingen, Schoolplan, Schoolvakantieplanning en verder allerlei onderwerpen die ofwel door de MR of de directie ter bespreking worden aangeboden. De MR heeft advies- en instemmingsrecht bij verschillende onderwijskundige- en organisatorische zaken. Alle rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

De directie is verplicht de MR te horen en haar mening mee te nemen in haar besluitvorming.

De MR behandelt nooit individuele gevallen, hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt!

Laat van je horen!

De MR behartigt de belangen van alle ouders. Input van ouders is dus heel belangrijk voor ons! Heb je een tip, bespreekpunt of idee dan kun je ons uiteraard aanspreken. Tevens kun je ons onder het volgende mailadres bereiken: mrbaardwijk@leerrijk.nl