Privacy

Voor alle documenten verwijzen wij u naar de site van Leerrijk!

www.leerrijk.nl 

Geschiedenis

Het begin..

..van basisschool Pastoor van Haaren

Op 1 januari 1963 startte de Pastoor van Haarenschool. De school begon met veertig jongens verdeeld over twee groepen. In 1964 bezocht voor het eerst een groep meisjes onze school en de school groeide gestaag. In 1971 werd de nieuwbouw van de Pastoor van Haarenschool officieel in gebruik genomen en een jaar later werd het regenplastiek (kunstwerk) geplaatst voor de school. Het kunstwerk van Wim Suermondt stelt drie in de lucht cirkelende vogels voor. Bij hevige regenval loopt het water van de bovenste vogel via de andere vogels naar beneden. Als u interesse heeft, ook bij de Pieter Wijtenschool in Waalwijk is een regenplastiek van deze kunstenaar te zien.

..van basisschool Sint Clemens

Pastoor A.J.M. van Erp heeft er vanaf zijn benoeming in 1922 voor geijverd een rooms-katholieke school te kunnen stichten in Baardwijk. Samen met zijn kerkbestuur heeft hij zich een reeks van jaren grote inspanningen moeten getroosten voor een dergelijke school. Uiteindelijk werd de school geopend in 1929 en kreeg de naam van de parochie, de Sint Clemensschool. Tot 1970 bleef de school een echte jongesschool, in 1975 was de hele school gemengd. In 1983 vond er een fusie plaats tussen de Sint Clemensschool en de Mariaschool. De naam Sint Clemens bleef gehandhaafd.

..van basisschool Baardwijk

Op 1 augustus 2003 was de fusie tussen de scholen Pastoor van Haaren en Sint Clemens een feit.

In 2010 is het nieuwe gebouw opgeleverd. Zie voor meer info www.balade.nl.

Op 1 februari 2016 bestond de school 12,5 jaar.

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op veertien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

 

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

Schoolgids

U kunt de schoolgids hier downloaden in pdf-formaat.

Om een pdf te kunnen lezen hebt u de gratis acrobat reader nodig, deze is te downloaden via www.adobe.nl

Kalender

U kunt de kalender 2019-2020 hier downloaden in pdf-formaat.

Om een pdf te kunnen lezen hebt u de gratis acrobat reader nodig, deze is te downloaden via www.adobe.nl

Medezeggenschapsraad

a. Wat doet de M.R.?
De M.R. van basisschool Baardwijk is een inspraak- en overlegorgaan waar in alle openheid wordt gesproken over organisatorische en onderwijskundige zaken die van belang zijn voor de school. De M.R. vormt daarbij de vaste gesprekspartner van de directie van de school in zaken waar het gaat over: Ouderparticipatie, Financiële situatie, Personeelsbeleid, Zorg voor de leerlingen, Schoolplan, Schoolvakantieplanning en verder allerlei onderwerpen die ofwel door de M.R. of de directie ter bespreking worden aangeboden. De M.R. heeft advies- en instemmingsrecht bij verschillende onderwijskundige- en organisatorische zaken. Alle rechten en plichten van de M.R. zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

De directie is verplicht de M.R. te horen en haar mening mee te nemen in haar besluitvorming.

Naast de M.R is er op bestuursniveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De G.M.R. bespreekt met het schoolbestuur de bovenschoolse zaken. De G.M.R bestaat uit 12 leden, 6 ouders van kinderen van Leerrijk!scholen en 6 personeelsleden van Leerrijk!.

b. Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

Een zittingsperiode van een gekozen M.R lid duurt drie jaar, daarna moet elk M.R lid zijn zetel vacant stellen en worden er verkiezingen georganiseerd. De ouders kunnen de M.R leden voor de oudergeleding kiezen en het personeel die voor de personeelsgeleding.

De Medezeggenschapsraad wordt samengesteld uit vier ouders en vier personeelsleden,

Samenstelling namens de ouders: Inge Ijsseldijk-van der Velden (penningmeester), Danielle Lenselink (voorzitter), Maaike Heeren. Een vierde plaats is vacant.

Samenstelling namens het team: Amy Gillis, Lucie van Sprundel (secretaris), Ingmar Damen, Saskia Jansen.

c. Communicatie met onze achterban.

De M.R. hecht grote waarde aan het communiceren met haar achterban, de ouders en de werknemers van de school. Het afgelopen jaar heeft de M.R. regelmatig gesproken over de wijze waarop wij dat kunnen verbeteren om de betrokkenheid van onze achterban te vergroten. Daarom hebben wij twee zaken afgesproken:

1: De ouderstichting ontvangt vanaf heden onze agenda en goedgekeurde notulen ter informatie.

2: Alle ouders en werknemers van de school ontvangen begin dit jaar de vraag of zij via de mail de agenda en goedgekeurde notulen van de M.R. willen ontvangen.

d. Hoe leg ik contact met de M.R?

De M.R vergadert eens per zes weken en de vergaderingen zijn voor alle ouders en personeelsleden bij te wonen die daar behoefte aan hebben. 

De geplande vergaderdata worden vermeld in de schoolagenda / vakantiekalender.

Informatie over de medezeggenschapsraad kunt u verkrijgen bij alle M.R leden.

U kunt de medezeggenschapsraad mailen: mr_baardwijk@leerrijk.nl

Brabants Verkeersveiligheids Label

Onze school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label. Dit is een waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid. De school laat met het BVL zien dat het de school ernst is met de verkeersveiligheid.

Bij de kwaliteitsverbetering die tot toekenning van het BVL leidt, gaat het voor scholen in het basisonderwijs om de volgende onderdelen waar aan kan worden gewerkt:

  • De schoolorganisatie.
  • Verkeerseducatie in de klas.
  • Verkeerseducatieprojecten.
  • Praktische verkeerseducatie
  • Een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige school-thuisroutes.
  • De betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie.