Medezeggenschapsraad

a. Wat doet de M.R.?
De M.R. van basisschool Baardwijk is een inspraak- en overlegorgaan waar in alle openheid wordt gesproken over organisatorische en onderwijskundige zaken die van belang zijn voor de school. De M.R. vormt daarbij de vaste gesprekspartner van de directie van de school in zaken waar het gaat over: Ouderparticipatie, Financiƫle situatie, Personeelsbeleid, Zorg voor de leerlingen, Schoolplan, Schoolvakantieplanning en verder allerlei onderwerpen die ofwel door de M.R. of de directie ter bespreking worden aangeboden. De M.R. heeft advies- en instemmingsrecht bij verschillende onderwijskundige- en organisatorische zaken. Alle rechten en plichten van de M.R. zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

De directie is verplicht de M.R. te horen en haar mening mee te nemen in haar besluitvorming.

Naast de M.R is er op bestuursniveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De G.M.R. bespreekt met het schoolbestuur de bovenschoolse zaken. De G.M.R bestaat uit 12 leden, 6 ouders van kinderen van Leerrijk!scholen en 6 personeelsleden van Leerrijk!.

b. Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

Een zittingsperiode van een gekozen M.R lid duurt drie jaar, daarna moet elk M.R lid zijn zetel vacant stellen en worden er verkiezingen georganiseerd. De ouders kunnen de M.R leden voor de oudergeleding kiezen en het personeel die voor de personeelsgeleding.

De Medezeggenschapsraad wordt samengesteld uit vier ouders en vier personeelsleden,

Samenstelling namens de ouders: Inge Ijsseldijk-van der Velden (penningmeester), Danielle Lenselink (voorzitter), Maaike Heeren. Een vierde plaats is vacant.

Samenstelling namens het team: Amy Gillis, Lucie van Sprundel (secretaris), Ingmar Damen, Saskia Jansen.

c. Communicatie met onze achterban.

De M.R. hecht grote waarde aan het communiceren met haar achterban, de ouders en de werknemers van de school. Het afgelopen jaar heeft de M.R. regelmatig gesproken over de wijze waarop wij dat kunnen verbeteren om de betrokkenheid van onze achterban te vergroten. Daarom hebben wij twee zaken afgesproken:

1: De ouderstichting ontvangt vanaf heden onze agenda en goedgekeurde notulen ter informatie.

2: Alle ouders en werknemers van de school ontvangen begin dit jaar de vraag of zij via de mail de agenda en goedgekeurde notulen van de M.R. willen ontvangen.

d. Hoe leg ik contact met de M.R?

De M.R vergadert eens per zes weken en de vergaderingen zijn voor alle ouders en personeelsleden bij te wonen die daar behoefte aan hebben. 

De geplande vergaderdata worden vermeld in de schoolagenda / vakantiekalender.

Informatie over de medezeggenschapsraad kunt u verkrijgen bij alle M.R leden.

U kunt de medezeggenschapsraad mailen: mr_baardwijk@leerrijk.nl