Protocol onderwijsondersteuning zieke leerlingen en reductie schoolverzuim

Iedere school krijgt te maken met leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen komen omdat ze ziek zijn. De aard van de ziekte kan heel verschillend zijn: een griepje, een levensbedreigende ziekte, een ongeval, een chronische ziekte of psychosomatische klachten. Het is als school goed om afspraken te maken hoe te handelen wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan een leerling, ziek of niet, ligt altijd bij de school waar de leerling staat ingeschreven.

Voor leerlingen die langdurig en/of chronisch ziek zijn, kan de school ondersteuning aanvragen van een consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen werkzaam bij een onderwijsbegeleidingsdienst of bij een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis. Een consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen kan de school helpen bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan voor de zieke leerling, ook als een leerling met een chronische ziekte wel in staat is naar school te gaan. Er kan informatie gegeven worden over de mogelijke gevolgen van de ziekte, medicatie en/of de behandeling op leren en/of gedrag en de consulent kan in beperkte mate het onderwijs aan de zieke leerling verzorgen.

Hoe te handelen

Bij zieke leerlingen is de onderstaande wijze van werken een manier om de leerling betrokken te laten blijven bij de school en het onderwijsproces. De leerling houdt hierdoor toekomstperspectief en een sociaal-emotioneel isolement wordt zoveel mogelijk voorkomen. Deze werkwijze is er ook op gericht om de ziekmelding te voorkómen. Dit wordt door de school bewerkstelligd door middel van de in dit protocol beschreven afspraken, waardoor inzicht wordt verkregen in de werkelijke oorzaken van het verzuim. De leerkrachten zullen zich er tevens voor inzetten dat ouders/verzorgers en kinderen een sterke binding met school, leerkracht en klasgenoten hebben. Hierbij zal de school zorgdragen voor een goed pedagogisch klimaat.

Elke leerkracht houdt het verzuim van de kinderen uit zijn/haar groep een maandoverzicht bij. Maandelijks worden deze gegevens overgenomen in het administratiesysteem (Esis). Na verwerking krijgen de leerkrachten hun formulieren terug, zodat zij zicht houden op het totale verzuim van de kinderen.

Ziekmelding

Ouders/verzorgers melden de school dat hun kind ziek is. Degene die de boodschap aanneemt informeert naar de aard en ernst van de aandoening. We werken met een logboek om ziekmeldingen te noteren. Na 3 dagen neemt de leerkracht contact op met de ouders/verzorgers van het zieke kind. 

Korte ziekte/ongeval van een leerling (prognose: korter dan drie weken)

- De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke voor het contact met de leerling en ouders/verzorgers.

- De leerkracht informeert de klasgenoten over de ziekmelding en zorgt ervoor dat er, als het langer dan een week gaat duren, contact opgenomen wordt met het zieke kind in de vorm van een kaartje, een attentie door de klas gemaakt of een bezoek.

- De groepsleerkracht informeert de directeur en de IB-er. Met de IB-er is voortdurend overleg over het handelingsplan.

- De groepsleerkracht informeert andere leerkrachten die lesgeven aan deze leerling en geeft zo nodig handelingsadviezen.

- Bij een te verwachten langere ziekteperiode en het niet of niet volledig naar school kunnen gaan kan de consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de schoolbegeleidingsdienst of van een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis ingeschakeld worden.

- De groepsleerkracht bewaakt de voortgang en meldt eventuele beëindiging van de ondersteuning door de consulent aan de overige leerkrachten, de directeur en de IB-er.

 Langdurige ziekte, chronische ziekte of opname in het ziekenhuis (prognose: langer dan drie weken):

- De groepsleerkracht onderneemt actie naar de ouders en heeft tijdens de ziekteperiode regelmatig contact met ouders en leerling.

- De leerkracht informeert het klasgenoten over de ziekmelding en zorgt ervoor dat er contact opgenomen wordt met het zieke kind in de vorm van een kaartje, attentie(s) door de klas gemaakt en/of bezoek.

- De groepsleerkracht informeert de directie, de IB-er en de overige leerkrachten.

- De IB-er neemt in overleg met de groepsleerkracht contact op met de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de

schoolbegeleidingsdienst of van een educatieve voorziening met de vraag om begeleiding van leerkracht en leerling.

- De groepsleerkracht bepaalt in samenspraak met de IB-er welk schoolwerk van belang is voor de leerling.

- De groepsleerkracht bespreekt na overleg met de leerling en de ouders één en ander met de klas en stimuleert klasgenoten contact te onderhouden.

- De groepsleerkracht informeert de directeur en de IB-er met enige regelmaat over de situatie en voortgang.

- De groepsleerkracht bewaakt de voortgang en meldt eventuele beëindiging ondersteuning door de consulent aan de overige leerkrachten, de directeur en de IB-er.

Verzuimgesprek

De leerkracht houdt bij langdurig ziekteverzuim en bij frequent kort durend verzuim een verzuimgesprek. In dit gesprek dient de oorzaak van het individuele verzuimgedrag aan de orde te komen. In bijlage 2 is een leidraad voor het verzuimgesprek opgenomen.

Na het gesprek zal duidelijk zijn of verzuimd werd als gevolg van medische klachten, schoolfactoren dan wel gezinsfactoren. Indien de oorzaak van het verzuim bekend is, zal gezamenlijk aan een oplossing van de problemen worden gewerkt. Ook de eventuele gemiste leerstofonderdelen  tijdens de verzuimperiode zijn onderwerp van gesprek.

De mogelijkheid van inschakelen van schoolarts en/of leerplichtambtenaar kan aan de orde komen.

Slot

De school voelt zich verantwoordelijk voor het welbevinden en voor een zo optimaal mogelijke voortgang van het onderwijs aan alle leerlingen, ook als deze een handicap hebben of ziek zijn. Een duidelijke handelwijze is zeer gewenst.