Piramide

Piramide, informatie voor ouders en verzorgers.

Uit brochure: Piramide, evenwichtig, vol afwisseling en bovenal: Leuk!

(Cito-groep, dr. Jef J. van Kuyk)

Piramide

Een gezellig lokaal, met knusse hoeken voor kinderen die alleen of samen willen spelen. Maar ook een grotere ruimte waar de hele groep actief kan zijn. Aan de muur hangen dagritmekaarten, een serie plaatjes die laat zien wat er die dag allemaal op het programma staat. Ernaast het speelwerkbord, dat kinderen helpt te zien of te kiezen welke activiteit ze gaan doen. Het aantrekkelijke spelmateriaal is opgeborgen in voor de kinderen overzichtelijke kasten. Zo ongeveer ziet een klas eruit waarin met Piramide wordt gewerkt. Piramide is een methode voor kinderen tussen 2 ½ en 7 jaar die op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zitten, of en groep 1, 2, 3 van de basisschool.

Totaalprogramma

Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden van uw kind. Er wordt dus niet alleen gelet of uw kind goed leert praten of tellen, maar ook of het prettig met anderen kan omgaan en plezier heeft in spelen. Misschien kan uw kind fantastisch tekenen, of wil het graag muziek maken. Het gaat binnen Piramide om het welzijn van uw kind en daarom is er ruimte om je als kind te ontwikkelen op alle mogelijke gebieden. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen individuele hulp; tutoring heet dat bij Piramide.

Acht ontwikkelingsgebieden

De Piramide-methode richt zich op acht ontwikkelingsgebieden, zij vormen de basis:

  • Ontwikkeling van de waarneming wil zeggen werken met alle zintuigen als voelen, proeven, ruiken, zien en horen aan de hand van aanschouwelijk materiaal. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het verder leren.
  • Persoonlijkheidsontwikkeling wil zeggen werken aan zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfcontrole en doorzettingsvermogen.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling wil zeggen leren omgaan met gevoelens als blij, bedroefd, boos en bang; sociaal gedrag als weerbaarheid, samenspelen en samen leren.
  • Denkontwikkeling en ontwikkeling van rekenen wil zeggen omgaan met zaken  als sorteren, groeperen en in volgorde zetten; omgaan met getallen, tellen en vergelijken en het maken van eenvoudige operaties.
  • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven wil zeggen communiceren met andere kinderen en volwassenen, werken aan woordenschatuitbreiding, interactief voorlezen, voorbereiden op lezen en schrijven.
  • Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning wil zeggen werken aan ruimte- en tijdsbesef, het leren van ruimte- en tijdsbegrippen en het oriënteren op de wereld door het opdoen van ervaringen in de projecten.
  • Motorische ontwikkeling wil zeggen grof motorische vaardigheden als springen, mikken, zwemmen en dans; fijn motorische vaardigheden als teken- en schrijfmotoriek, zoals het omgaan met stiften, potloden, schaar, het schrijven van letters en cijfers.
  • Kunstzinnige ontwikkeling wil zeggen werken met klei, verf, papier en textiel en zaken als kleur, vorm, licht en ruimte, werken met liedjes en muzikale elementen als maat, ritme, toonhoogte en toonsterkte.

Spel staat centraal

Het is uw vast ook wel eens opgevallen: jonge kinderen leren heel veel door hun spel. Spel staat dan ook centraal in Piramide. In het vrije spel kiest uw kind waarmee het aan de slag gaat in het lokaal. Misschien wil het graag in de bouwhoek spelen, of in de huishoek. Maar de taalhoek is ook erg aantrekkelijk, net als de ontdektafel of knutselhoek. De Piramideomgeving nodigt uw kind uit om te spelen en als het aarzelt, omdat het niet weet wat precies te kiezen, dan helpt de juf een handje. Ook als het spel dreigt vast te lopen, kan de juf bijspringen. Ze neemt het spel niet over, maar speelt bijvoorbeeld een tijdje mee en probeert ondertussen nieuwe ideeën aan te dragen.

Zelfstandig leren

Kinderen willen niet alleen spelen. Ze willen ook zelf de wereld ontdekken en ze willen zelf nieuwe dingen leren. De juf zorgt voor een rijke leeromgeving, waar kinderen keuzes kunnen maken. Kinderen willen graag leren lezen en ze willen graag hun naam schrijven. De leerkracht zorgt dat dat mogelijk is.

Projecten

Samen met de leerkracht is de groep ongeveer twee tot drie weken bezig met een projectthema. De projecten gaan over vertrouwelijke dingen, bijvoorbeeld over Huis, Kleding, Lente of Sinterklaas. Elk jaar komen deze onderwerpen terug, alleen dan op een hoger niveau.

Vaste dagopbouw en contact met ouders

Een Piramidedag heeft een vaste opbouw. U bent van harte welkom bij de zogeheten spelinloop, waarin u met uw kind kan spelen. Dat maakt de overgang tussen thuis en school een stuk gemakkelijker. Omdat het in Piramide om heel jonge kinderen gaat, is een goed contact tussen leerkracht en u erg belangrijk. Een natuurlijk moment om samen even te praten is aan het begin of aan het eind van de dag. Tijdens de ouderavonden bespreekt de leerkracht met u hoe uw kind zich ontwikkelt en hoe zijn of haar vorderingen verlopen. Wanneer u op een ander moment wat wilt bespreken, kunt u natuurlijk altijd een aparte afspraak met de leerkracht maken.

Het belangrijkste is wel dat u thuis met uw kind activiteiten kunt doen, die in de projecten aan de orde zijn. Voor suggesties kunt u de nieuwsbrief lezen, die elk project mee naar huis gaat. Niet alleen leuk, maar ook leerzaam.

Informatie over elk kind afzonderlijk

De leerkracht verzamelt informatie over alle kinderen afzonderlijk, bijvoorbeeld door ze dagelijks te observeren. Daarnaast maken de kinderen een aantal toetsen. Dat vinden ze geweldig. Op grond van de toetsen en de observaties krijgt de juf een evenwichtig beeld van de ontwikkeling van ieder kind.

Als blijkt dat een kind problemen heeft of een achterstand heeft opgelopen, kan de lkr. gebruikmaken van de observatie- en hulpprogramma's. Hiermee wordt vastgesteld waar de problemen zich voordoen en kan tijdig gerichte hulp geboden worden. 

Tutor

Een tutor in de Piramide-methode is een speciaal getrainde leerkracht die binnen de groep individueel of in kleine groepen met de kinderen werkt. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Het belangrijkste deel van het tutorprogramma bestaat uit het vooraf, preventief, doornemen van de activiteiten van het groepsprogramma. Als het kind onvoldoende profiteert van de preventieve tutoring, dan krijgt het remediërende tutoring.

Resultaten met Piramide

In 1996 ging Piramide van start. Leerkrachten en leidsters zijn erg enthousiast, maar ook de kinderen vinden het enig. Maar misschien het allerbelangrijkste: uit onderzoek is gebleken dat het werken met Piramide uitstekende resultaten oplevert. “Piramidekinderen” zijn verder in hun taalontwikkeling en denkontwikkeling.