Leerlingenzorg op onze school

Hoe de leerlingenzorg op onze school is georganiseerd kunt u, op hoofdlijnen, lezen in onze schoolgids in hoofdstuk 6a, f, g en i. In hoofdstuk 11 vindt u informatie over enkele ondersteunende diensten waar wij nauw mee samen werken.

Maar wist u dat:

- Wij het heel prettig vinden om via het intakegesprek met u en uw kind kennis te maken?

- Daar voor ons het startpunt van de leerlingenzorg ligt?

- Wij de kinderen meteen al het eerste half jaar heel nauwgezet volgen?

- Wij contact met u als ouder(s) heel erg belangrijk vinden?

- Wij u na een half jaar uitnodigen voor een evaluatiegesprek?

- U zeker niet tot dat moment moet wachten om met ons een afspraak te maken als u zich zorgen maakt over uw kind?

- Kinderen soms thuis wel, maar op school geen signalen afgeven als het niet goed met ze gaat?

- Wij dus heel blij zijn als u die signalen aan ons doorgeeft, zodat we er gezamenlijk iets aan kunnen doen?

- Alle kinderen elk half jaar door ons getoetst worden om hun ontwikkeling te kunnen volgen?

- Wij niet alleen naar de toetsresultaten kijken, maar uw kind ook goed observeren?

- Alle kinderen, tot en met die van groep 8, drie keer per jaar door de groepsleerkracht en de intern begeleider worden doorgesproken?

- Wij op die manier goed zicht proberen te houden op de ontwikkeling van uw kind?

- Wij u uitnodigen voor een gesprek als we denken dat iets niet goed gaat met uw kind?

- Wij ook vinden dat het niet goed gaat met uw kind als het te weinig uitdaging krijgt?

- Onze school extra aandacht geeft aan het taal- en leesonderwijs?

- Wij ook u willen ondersteunen als u thuis uw kind met schoolwerk wilt helpen?

- De leerkrachten aan het eind van het schooljaar met elkaar bespreken hoe ze het afgelopen jaar met uw kind gewerkt hebben?

- Wij op die manier de doorgaande lijn in ons onderwijs bewaken?

- Wij u de weg kunnen wijzen naar hulp, binnen of buiten de school, voor uw kind?

- U altijd een afspraak met de leerkracht van uw kind kunt maken?

- De intern begeleider daarbij aanwezig kan zijn als u of de leerkracht dat wil?

- U ook een afspraak kunt maken met de intern begeleider?

- Wij het heel belangrijk vinden dat kinderen goed in hun vel zitten?

- ...............................

Wilt u meer weten over ons zorgsysteem of hebt u vragen over de ontwikkeling van uw kind, maakt u dan gerust een afspraak met Ine van Bilsen (intern begeleider groep 1 tot en met 3) of Ingrid Kasper (intern begeleider groep 4 tot en met 8).